Permanent

Highways Development Control Officer

Bridgend County Borough Council

Bridgend County Borough Council

Highways Development Control Officer
Planning & Development Services
£27,741-£29,577 per annum
37 hours per week

Do you have a passion for walking, cycling or motorised transport? Would you like to be part of a team which plays a key role in how Bridgend County’s transportation network evolves and improves through development? If so, then a rare and exciting vacancy has become available for a Highway Development Control Officer within the Strategic Transportation team.

Bridgend County Borough Council is an employer as unique as you are. We are an excellent local employer who offers a great working environment with a work life balance to match. Therefore we are looking for a highly motivated person with a track record of working in a transportation planning and highway development environment. Your main focus will be on supporting the Principal and Senior Highway Development Control Officers as consultees in the planning and land-use development control process. Your input will shape and improve the transportation infrastructure, which in turn enables residential and commercial development opportunities in the county borough. You will also be required to visit development sites and assess the transportation implications and impacts of a development on the transportation network and be able to relay the findings, both written and verbally, back to the Principal HDC officer and wider team.

This is an exciting and important role where you will be part of a dedicated expert technical team which will allow you to use that team expertise as well as use your own initiative when problem solving. With excellent communication and negotiation skills, you will need to work effectively with sections within transportation department but also engage and seek professional advice from engineering and planning officers alike, to consider the implications of proposed developments and seek any necessary improvements via the planning process.

The successful applicant will be required to hold a valid full driving licence and will be expected to have a motor vehicle available for use on official journeys and to visit the development sites when required.

For an informal discussion about the role please contact Robert Morgan.

For further information and to apply please click here.

Closing Date: Wednesday 04 November 2020

Swyddog Rheoli Datblygu Priffyrdd
Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu
£27,741 - £29,577 y flwyddyn
37 awr yr wythnos

A oes gennych frwdfrydedd dros gerdded, beicio neu drafnidiaeth fodurol? A hoffech fod yn rhan o dîm sy'n chwarae rhan allweddol yn y ffordd y mae rhwydwaith cludiant Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn datblygu ac yn gwella? Os felly, yna mae swydd wag brin a chyffrous wedi codi ar gyfer Swyddog Rheoli Datblygu Priffyrdd yn y tîm Cludiant Strategol.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyflogwr sydd mor unigryw â chi. Rydym yn gyflogwr lleol rhagorol sy'n cynnig amgylchedd gwaith gwych gyda chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i gyd-fynd â hynny. Felly rydym yn chwilio am berson uchel ei gymhelliant sydd â hanes blaenorol o weithio mewn amgylchedd cynllunio cludiant a datblygu priffyrdd. Byddwch yn canolbwyntio'n bennaf ar gefnogi'r Prif ac Uwch Swyddogion Rheoli Datblygu Priffyrdd fel ymgyngoreion yn y broses rheoli datblygu cynllunio a defnydd tir. Bydd eich cyfraniad yn llunio ac yn gwella'r seilwaith cludiant, sydd yn ei dro yn galluogi cyfleoedd datblygu preswyl a masnachol yn y fwrdeistref sirol. Byddwch hefyd yn ofynnol i chi ymweld â safleoedd datblygu ac asesu goblygiadau ac effeithiau datblygiad ar y rhwydwaith cludiant a gallu trosglwyddo'r canfyddiadau, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn ôl i'r Prif swyddog Rheoli Datblygu Priffyrdd a'r tîm ehangach.

Mae hon yn rôl gyffrous a phwysig lle byddwch yn rhan o dîm technegol arbenigol penodedig a fydd yn eich galluogi i ddefnyddio'r arbenigedd tîm hwnnw yn ogystal â defnyddio eich menter eich hun wrth ddatrys problemau. A chithau'n meddu ar sgiliau cyfathrebu a chyd-drafod gwych, bydd angen i chi weithio'n effeithiol gydag adrannau o fewn yr adran drafnidiaeth ond hefyd ymgysylltu a cheisio cyngor proffesiynol gan swyddogion peirianneg a chynllunio fel ei gilydd, i ystyried goblygiadau datblygiadau arfaethedig a cheisio unrhyw welliannau angenrheidiol drwy'r broses gynllunio.

Bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar drwydded yrru lawn ddilys a bydd disgwyl iddo fod â cherbyd modur i'w ddefnyddio ar deithiau swyddogol ac i ymweld â'r safleoedd datblygu pan fo angen.

I gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Robert Morgan.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 04 Tachwedd 2020

Overview

  • Location: Bridgend
  • Job Title: Highways Development Control Officer
  • Salary: £27,741-£29,577
  • Closed: 4 Nov 2020

Apply For This Job

Upload your CV (optional) Max. file size: 5MB
No file selected