Permanent

Senior Project Manager

Cardiff City Council

Cardiff City Council

SENIOR PROJECT MANAGER
Ref: PLA00248
Salary range: Grade 9 - £40,478 - £43,516

Sitting within the Planning, Transport & Environment Directorate, The Transportation Programme Team and the Active Travel & Road Safety Team are responsible for delivering key programmes and projects associated with the Council White Paper Transport Vision. Projects include city centre development, cycleways, bus priority, road safety projects, SMART Corridors, parking strategy, parking projects and traffic regulation orders.

About the job
As a Senior Project Manager you will lead on the programming, project management and delivery of key transformational projects associated with Cardiff Council’s Transport Vision and White Paper.

Supporting a wide range of transport projects, you will be responsible for driving the whole project lifecycle from feasibility through to delivery on the ground. You will be responsible for ensuring correct governance and process is applied to all projects, and act as Client under CDM Regulations.

What We Are Looking For From You
You will have experience of leading complex transport projects and programmes from start to finish. A good knowledge of Cardiff’s transport infrastructure and landscape is essential, along with experience of working with key stakeholders to deliver projects.

Yn eistedd o fewn y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, mae Tîm y Rhaglen Drafnidiaeth a'r Tîm Teithio Llesol a Diogelwch Ffyrdd yn gyfrifol am gyflawni rhaglenni a phrosiectau allweddol sy'n gysylltiedig â Phapur Gwyn y Cyngor Gweledigaeth Trafnidiaeth. Mae'r prosiectau'n cynnwys datblygu canol y ddinas, llwybrau beicio, blaenoriaeth bysus, prosiectau diogelwch ar y ffyrdd, Coridorau CAMPUS, strategaeth barcio, prosiectau parcio a gorchmynion rheoleiddio traffig.

For further information and to apply, click here.

Am Y Swydd
Fel Uwch Reolwr Prosiect byddwch yn arwain ar raglennu, rheoli prosiectau a chyflawni prosiectau trawsnewidiol allweddol sy'n gysylltiedig â Phapur Gwyn Gweledigaeth Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd.

Gan gefnogi ystod eang o brosiectau trafnidiaeth, byddwch yn gyfrifol am yrru cylch oes y prosiect cyfan o ddichonoldeb hyd at gyflawni ar lawr gwlad. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod llywodraethu a phroses gywir yn cael eu cymhwyso i bob prosiect, ac yn gweithredu fel Cleient o dan Reoliadau Cynllunio a Rheoli Adeiladu.

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych
Bydd gennych brofiad o arwain prosiectau a rhaglenni trafnidiaeth cymhleth o'r dechrau i'r diwedd. Mae gwybodaeth dda am seilwaith trafnidiaeth a thirwedd Caerdydd yn hanfodol, ynghyd â phrofiad o weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i gyflawni prosiectau.

Overview

  • Location: Cardiff
  • Job Title: Senior Project Manager
  • Salary: £40,478 - £43,516
  • Closed: 3 Mar 2023

Apply For This Job

Upload your CV (optional) Max. file size: 5MB
No file selected